Zoekt op het trefwoord: tulpen
gevonden: 301 boeken op 13 pagina's Dit is pagina 1
- Volgende pag.

1930, 26 augustus Zinspeling op het huis in de Klopperstraat waar ze zich gaan vestigen.
Antiquariaat Goltzius
Boeknummer: 10846
€  25.00


In winkelwagen

 Meer informatie 

 -
Bloemstilleven met tulpen - A.C. Cruys, 1823
Bloemstilleven, aquarel vervaardigd door A.C. Cruys, verso gesigneerd en gedateerd 1823. Afm. (papier): 27,6 x 21,1 cm. De Nederlandse schilderkunst staat van oudsher bekend om de fraaie bloemstillevens, die vanaf de zestiende eeuw vervaardigd werden. Maar al was het genre destijds razend populair onder de afnemers, het stond in kunstenaarskringen aanvankelijk niet in al te hoog aanzien. Het bloemstilleven als apart genre en specialisme - sommige schilders beperkten zich hiertoe - hield stand tot ver in de negentiende eeuw en werd toen meer als een typisch vrouwelijke kunstvorm beschouwd. Ook het moraliserende verhaalelement van vergankelijkheid (vanitas) speelde in de negentiende eeuw een beduidend kleinere rol dan voorheen, de weergave van de bloemen zelf is dan belangrijker dan de verborgen boodschap. Wist u overigens dat pas eind negentiende eeuw het vak van bloembinder en de bloemenwinkel ontstond? Prijs: 1.450,- (incl. lijst)
Inter-Antiquariaat Mefferdt & De Jonge
Boeknummer: 7500
€  1450.00


In winkelwagen

 Meer informatie 

BRUGGE, TULPINCK--- Dossier stukken afkomstig van Camiel Tulpinck te Brugge, ca. 1900-ca. 1930. Manuscripten, ca. 100 pag., vlekkig.
"Tulpinck was o.a. voorzitter van de Vrienden van Brugge en animator van het Tulpinck Museum in het z.g. Steylaerthuis. Hierin o.a. gedrukte veilingbiljetten voor huizen in de Genthofstraat 1891 en 1907; contract met L. de Wulf over zijn panden aan het Minnewater; testament Rosalie Kerkhof, wed. Caroen, 1885; 7 brieven van Ad. Goudry, d.d. 1907 en 1908; aant. over schilderij Ant. van Dijck in de kerk van Courtrai 'l'erection de la Croix', etc." M12146
Antiquariaat Goltzius
Boeknummer: 48286
€  225.00


In winkelwagen

 Meer informatie 

 -
Duitse editie. Die Tulpe in der Kunst des 16. und 17. Jahrhunderts
Paperback. Pp: 280. ISBN: 9789040088407. Cond./Kwaliteit: Goed.
De Slegte
Boeknummer: 1619845
€  25.00
Catalogus: Kunst
Trefwoorden: 9789040088407


In winkelwagen

 Meer informatie 

Geneesinsighten Van Dr Nicolaes Tulp Etc In 't Duyts
Amsterdam, Six Art Promotion B.v. Facsimilé. Hard Cover, 28cm x 20cm. Gedenkboek, Uitgegeven door Merck Sharp & Dohme ter ere van haar 100-jarig bestaan. Deze op research georiënteerde onderneming is een van de grootste bedrijven ter wereld voor de ontwi. . 0..
Antiquariaat "de vrije heerlijkheid"
Boeknummer: 2520
€  25.00
Catalogus: Geneeskunde
Trefwoorden: Farmacie Geneesmiddelen


In winkelwagen

 Meer informatie 

 -
Geneesinzichten van dr. Nicolaes Tulp. ( 2 dln.) (facsimile van het oorspronkelijk manuscript, plus de transcriptie van dit handschrift door Dr. C.G.L. Apeldoorn, neerlandicus, en Dr. T. Beijer, internist)
Merck Sharp & Dohme, Deel 1 gebonden in kunstleer, deel 2 softcover, ongebruikt, zeer goed.
Admiral Books
Boeknummer: 174586363
€  15.00
Catalogus: geneeskunde
Trefwoorden: overig diverse


In winkelwagen

 Meer informatie 

Van gestoofde tulpebol tot gepocheerde tarbot.
Roosendaal, 1994. 1 volumes. 21x30 cm. modern paperback. 96 pp. 50-jarige geschiedenis Thijs Groothandelscentrum Roosendaal 1944-1994. Met veel afbeeldingen. Gewicht/weight: 0 gr.
Antiquariaat van Hoorn
Boeknummer: 4824
€  7.00
Catalogus: Gedenkboeken
Trefwoorden: Thijs Groothandelscentrum Roosendaal


In winkelwagen

 Meer informatie 

Hans van der Sloot.Elmar. Zonder jaar. Hardcover met stofomslag. 158pp. Illustr. Tulp 400 jaar
d987 Goed 9789038901695
Antiquariaat Ovidius
Boeknummer: 95306
€  19.00
Trefwoorden: 9789038901695


In winkelwagen

 Meer informatie 

"1890, 6 maart Toneelstuk in proza en poëzie, vertoond door R.C. Six; J.W. Six; S.C. Bosch Reitz; W. Six; E. Bosch Reitz. Met ex-libris Ernst Lampe. "
Antiquariaat Goltzius
Boeknummer: 10695
€  30.00


In winkelwagen

 Meer informatie 

Nicolaes Tulp. Leven en werk van een Amsterdams geneesheer en magistraat. 2
Haarlem, Merck, Sharp en Dohme, z.j. (c. 1990). Druk: 1ste druk. quarto, geniet, 33-67 pp. kleurenreproducties . Netjes.
¶ Helaas alleen deel 2 van dit seriewerk. Fraaie illustraties.
Antiquariaat des Indes
Boeknummer: 34023
€  5.00
Trefwoorden: ; GENEESKUNDE; 17DE EEUW. AMSTERDAM


In winkelwagen

 Meer informatie 

Oude kunst in de Nieuwe Kerk, 1983
Groningen. Soft Cover, Oblong. Met een artikeltje en afbeeldingen van tulpenvazen uit museumbezit. Catalogus expositie oude kunst. Met advertenties. 108 p.
Grimbergen Boeken
Boeknummer: 029899
€  5.00
Trefwoorden: Tulpenvazen


In winkelwagen

 Meer informatie 

 -
(ZAANSTREEK).
Polis betreffende inboedel woonhuis Tulpstraat 1, Zaandam
2 documenten, daterend 1891, 1918, In handschrift, met sellotape geplakt.
Antiquariaat Victory
Boeknummer: 25796
€  20.00
Trefwoorden: verzekeringen zaanstreek economische geschiedenis zaandam manuscripten genealogie manuscript


In winkelwagen

 Meer informatie 

N/A
Samen-spraeck, tusschen Waermondt ende Gaergoedt, nopende de opkomste ende ondergangh van Flora. Ghedruckt te Haerlem, by Adriaen Roman, Boeck-drucker, woonende in de Groote Hout-straet, in de Vergulde Parsze. Anno 1637. Op de titelpagina een vignet, voorstellende de tulp Hertog Eerich, en daar rondom de woorden: wt ionsten begrepen. 24 blz. 8vo.; Tweede Samen-spraeck, tusschen Waermondt ende Gaergoedt, zijnde het vervolgh van den op ende ondergangh van Flora. Ghedruckt te Haerlem, by Adriaen Roman, enz. enz. Anno 1637. Op de titelpagina een vignet, voorstellende de tulp Hertog Eerich, en daar rondom de woorden: wt ionsten begrepen. 24 blz. 8vo.; Register van de Prijsen der Bloemen, zijnde de derde Samenspraeck tusschen Gaergoed ende Waermond, inhoudende het vervolgh van den op ende ondergangh van Flora. Ghedruckt te Haerlem, enz. enz. Anno 1637. Op de titelpagina een vignet, voorstellende de tulp Hertog Eerich, en daar rondom de woorden: wt ionsten begrepen. 24 blz. 8vo.; Troost-brief, aen alle Bedroefde Bloemmisten/die treuren over 't sterven of 't overlijden van FLORA, Goddinne der Floristen. Tot Haerlem. Gedruct by Hans Passchiers van Wesbusch, Boeck-drucker op 't Marckt-veldt/inden beslagen Bijbel/ 1637. Op de titelpagina een vignet, voorstellende een tulp. 24 blz. 8vo.
Haarlem, 1637
Antiquariaat van Coevorden
Boeknummer: AH1499
€  25000.00
Catalogus: History of Art


In winkelwagen

 Meer informatie 

De trek van tulpen op kisten
Lisse, Consulentschap Bloembollenteelt. 1984. Printed Wrappers, A4. 91 p.
Grimbergen Boeken
Boeknummer: 091225
€  10.00


In winkelwagen

 Meer informatie 

Tulpen - Gerard van Spaendonck, 1799-1801
TULPEN VAN GERARD VAN SPAENDONCK "Tulipe des jardins", stippelgravure vervaardigd door P.F. le Grand naar een tekening van Gerard(us) van Spaendonck uit Fleurs dessinées d'après nature, uitgegeven tussen 1799 en 1801. In de tijd met de hand gekleurd. Afm. (prent) 50 x 33 cm (lijst 77 x 61 cm). Aldus J. Immerzeel in 1842, werd "deze beroemde bloemschilder Gerard van Spaendonck uit eene gegoede burgerlijke familie te Tilburg geboren. Reeds vroeg werkte de kunstzin in zijnen geest en waren teekenpen en penseel zijn geliefdste speelgoed. Het deed hem leed te Tilburg geene kleuren naar zijnen smaak te vinden. Van een' voerman vernomen hebbende dat men te Antwerpen zeer schoone verwen [verf] konde bekomen, gaf hij een dukaat aan den voerman mede, om te Antwerpen van die kleuren voor hem te koopen. Zijne ouders, zijne vurige geneigdheid en bijzonderen aanleg voor kunst ziende, plaatsten hem te Antwerpen bij eenen meubelschilder voor zes jaren lang, tegen een jaarlijksch leergeld van f. 300.00. Zijn spoedig rijpend talent bragt zijnen meester in het volvoeren der hem opgedragen werkzaamheden, geen gering voordeel aan. Geen wonder dan ook dat, toen de zes leerjaren ten einde waren, hem f. 300.00 's jaars aangeboden werden als hij bij zijn' meester blijven wilde. Dit aanbod werd afgewezen. Om dezen tijd werden in het kamp bij Breda groote toebereidselen gemaakt tot een feest ter eere van Prins Willem V. Van Spaendonck begaf zich derwaarts en werkte er mede aan de decoratiën. Van het daaraan verdiende geld bekostigde hij de reis naar Parijs, die hij ondernam in gezelschap van eenen anderen meubelschilder uit Berchem, met wien hij bevriend was. De proeven van zijn reeds volkomen ontwikkeld talent bezorgden hem spoedig vermaardheid. Een edelman, La Valette genaamd, die zelf een kunstoefenend liefhebber was, nam hem als vriend bij zich. Acht jaren genoot hij deze zeldzame edelmoedigheid, des zomers op een prachtig buitenverblijf, des winters op de Louvre, waar men ten zijnen dienste, op het plat van het gebouw, aarde deed aanbrengen voor het aankweeken van bloemen. Na het overlijden van dezen edelman, aan wien Van Spaendonck zoo groote verpligting had, sprak hij altijd met aandoening van zijnen weldadigen vriend, en bewaarde met eerbiedige zorg verscheiden voorwerpen, die hem bijzionder dierbaar waren, waaronder behoorden 's mans portret ten voeten uit en de schilderzel, dien hij gebruikt had. Van Spaendonck schilderde eenige menigte planten en bloemen voor den kruidtuin. In 1801 bestond de aldaar voorhanden verzameling uit eenig duizenden bladen van het keurigst perkament. Voor elk zoodanig blad werd 100 francs betaald. Dien prijs ontving Van Spaendonck voor het geringste takje van een plant of bloem. Hij leefde vele jaren in de achtingswaardige familie van den Oppertuinman. Men wil dat Van Spaendonck met de Fransche omwenteling [de revolutie van 1796] aanmerkelijke verliezen geleden hebbe. Vervolgens vond hij enige tegemoetkoming in zijne benoeming tot Professor in de iconographie bij den Platentuin, met een jaarwedde van 6,000 francs en andere voordelen, waaronder ook vrije huisvesting in eene prachtige woning, dezelfde, die vroeger door Buffon bewoond werd. Later werd hij lid van het Nationaal Instituut en van het Legioen van eer. Als Professor gaf hij des zomers drie maanden les in de zaal der Bibliotheek van den kruidtuin. Dan werd met zwart krijt of sapverw geteekend naar de schoonste modellen. Zijne leerlingen bestonden meerendeels uit jonge dames van den hoogen stand. In vele Galerijen en Kabinetten van Europa treft men heerlijkste bloem- en vruchtstukken in craijon." Tussen 1799 en 1801 gaf Van Spaendonck in eigen beheer vierentwintig gravures uit, die naar zijn gouaches werden vervaardigd. Zijn Fleurs dessinées d'après nature is een van de meest fameuze bloemen boeken, geroemd om zijn prachtige voorstellingen, gedrukt in stippel gravure. Het kunnen differentiëren tussen verschillende tonen grijs, bleek buitengewoon geschikt voor het weergeven van botanische details, een methode die Van Spaendonck ook bijbracht aan zijn leerling Pierre-Joseph Redouté. Zoals andere beroemde bloemenschilders was ook Van Spaendonck technisch perfect: in olieverf, aquarel, pen of potlood, op elke schaal. Met aandacht voor elk minutieus detail en elegantie en verfijndheid van de compositie, toont hij zijn meesterschap. Evenals Jan van Huijsum begreep Van Spaendonck de tijdgeest en maakte bloemvoorstellingen die feilloos aansloten bij de smaak van het publiek van rond 1800. Hij combineerde de traditionele Nederlandse manier van weergeven van bloemen met Franse sophistication en goede smaak. Prijs: 1.750,- (incl. lijst)
Inter-Antiquariaat Mefferdt & De Jonge
Boeknummer: 4757
€  1750.00


In winkelwagen

 Meer informatie 

 -
RED.
Tulpen. Beplante oppervlakten 1970/1971 t/m 1973/1974.
Den Haag, Produktschap voor siergewassen, 1974, nr. 4. 20 pp. Geniet.
Antiquariaat Victory
Boeknummer: 32508
€  8.00


In winkelwagen

 Meer informatie 

 -
RED.
Tulpen. Beplante oppervlakten 1974/1975 t/m 1977/1978.
Den Haag, Produktschap voor siergewassen, 1978, nr. 2. 19 pp. Geniet.
Antiquariaat Victory
Boeknummer: 32510
€  8.00


In winkelwagen

 Meer informatie 

WESTENINK Aquarel van een tulp, in grijs, gesigneerd A.H.P. Westenink 1829.
M4948
Antiquariaat Goltzius
Boeknummer: 13171
€  41.00


In winkelwagen

 Meer informatie 

 -
ADMIRAAL, P.
De Teelt van de tulpenbol
Ontwikkelingscentrum educatieve uitgaven agrarische sector, 1998. 138 pagina's.. Als nieuw.
De Kantlijn
Boeknummer: 64909
€  49.95


In winkelwagen

 Meer informatie 

 -
AGAR, MEHMET E.A.
Tulipvases from the Netherlands and Turkey.
Haarlem, Frans Hals Museum, 1994. Paperback, 21 cm, 35 pp. Ills.: kleurenillustraties. Cond.: zeer goed / very good.
Bij tij en ontij . . . .
Boeknummer: 76873
€  10.00
Catalogus: Design
Trefwoorden: tulp, tulpen, vazen


In winkelwagen

 Meer informatie 

ALVAREZ; BAER; CUNNINGHAM; AMMANITI; JAMES; MCCALL SMITH EN 11 ANDEREN
Bloedverwanten + In de Naam van Salome + Karen, de Vrouw met Zeventien Persoonlijkheden + Ik haal je op, ik neem je mee + De Patiente + Het Geheim van de Krokodil + De Opera van de Kaartenmaker + Het onzichtbare Circus + De Droom van Scipio + De laatste Samoerai + De Windhandel + Chang en Eng + Dit is het Begin + Vingervlug + Parlami d`amore + Tulpenkoorts + De bekende Wereld [set van 17 boeken].
Luitingh-Sijthoff, Forum, Prometheus, Lebowski, Boekerij en andere uitgevers, 17 x paperback, Gratis verzending NL, pakket van 10 kilo, alle boeken zijn in gelezen maar goede tot goede staat en zijn niet los van elkaar te bestellen. Mooi vakantiepakket..
Boek2 Antiquariaat
Boeknummer: MH24P1004A/48854
€  49.90


In winkelwagen

 Meer informatie 

ANONIEM
Eindhoven, Stichting Plint 1995 tekeningen 1e dr. - Kaarten in mapje
Antiquariaat Klikspaan
Boeknummer: J80717
€  5.00
Trefwoorden: kindergedichten


In winkelwagen

 Meer informatie 

ANONYMOUS
tulpportretten 18de eeuw
MYSTERIEUZE TULPENSCHILDER Tulpenaquarellen van de hand van 'De Tulpenschilder'. Begin 18de eeuw. Afm. (papiergrootte): ca. 25 x 10 cm. Omdat de bloeitijd van tulpen in het voorjaar slechts enkele weken bedroeg, lieten tulpenbollen-handelaren vanaf eind 16e eeuw van de te verkopen bollen tekeningen maken, om de verkoop te stimuleren. Het papier van deze aquarellen is gedateerd rond 1700. Er zijn maar weinig tulpenschilders in het begin van de 18e eeuw. Toch blijft er blijft twijfel over wie 'De Tulpenschilder' is. Er is een gerede kans dat de tulpen gemaakt zijn door Maria Sybilla Merian (1647 - 1717). Merian kwam terug uit Suriname en moest in haar levensonderhoud voorzien. Dat zou ze gedaan kunnen hebben door het schilderen van tulpen zoals deze. Ze waren bedoeld voor een kunstboek, een soort catalogus waarin een veelheid van bestaande tulpensoorten waren bijeengebonden. Bij het schilderen is ze waarschijnlijk geassisteerd door leerlingen (zoals dat vaker gebeurde), misschien haar dochters. De bloembladeren zijn geschilderd door de meester, de bladeren aan de stengel zijn van een iets mindere hand. De tekeningen worden door Dr. Sam Segal toegeschreven aan Anthony Claesz (1592 - ca. 1635). Literatuur: Willemse, "Het Mysterie van de Tulpenschilder" (2004) Prijs: 2.950,- (per stuk, incl. lijst, BTW margeregeling)
Inter-Antiquariaat Mefferdt & De Jonge
Boeknummer: 3338
€  2950.00
Trefwoorden: Anonymous


In winkelwagen

 Meer informatie 

APEKDOORN,C.G.L. A.O.
GENEESINZICHTEN VAN Dr NICOLAAS TULP etc 2 vols
Amsterdam n.d., 462 pp., plates c642
Moby Dick
Boeknummer: 154054
€  25.00
Catalogus: Natural History
Trefwoorden: natural history


In winkelwagen

 Meer informatie 

APELDOORN,C. & T.BEIJER.
Geneesinzichten van Dr. Nicolaes Tulp etc. Transcriptie.
Amst., z.j.(c.1991). 2 delen. 462 blz. & 452 facismiles. Slappe kaft & Gebonden. #9071056058. [11907]
Rob Kok Old Books & Prints
Boeknummer: 11907
€  28.00


In winkelwagen

 Meer informatie 

| Pagina's: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | - Volgende pag.

© 2011 Antiqbook